آشنایی با سایتهای گیاهخواری و عدم کشتار حیوانات

گیاهخواری قبل از اینکه یک شیوه تغذیه باشد یک اصل اعتقادی است که کشتار موجودات زنده را منع می کند.